Intervencions Estructurals

  • Càlcul i disseny d’intervencions estructurals per a reforma i rehabilitació en edificis existents de qualsevol ús.
  • Reforços i consolidacions d’estructures.
  • Diagnosi d’edificis i naus industrials per a rehabilitació estructural.
  • Validacions d’estructures existents per a canvis d’ús o per a implantació d’instal·lacions.
  • Estudis de patologies.
  • Informes de seguretat estructural.